• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Aktiviteter i naturen:
Program i Uddevalla kommun >
Program i Halmstads kommun >

 
Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Senaste nyheterna
onsdag 29 juni 2016
Stigs Källa
stig

Inför midsommarfirandet slogs ”Stigs källa” i kulturreser-vatet Mårtagården. Dammen restaurerades på 1990-talet. Den har nog används både som branddamm och för tvätt av kläder och dylikt.


Mer nyheter...

tisdag 14 juni 2016
Vackert strövtåg
tofta

Kom och njut av den blomsterprakt de betade strand-ängarna har, samt det intressanta fågellivet på Toftahalvön i Kungälvs kommun.
I Naturreservatet Tofta har stigen röjts och märkts ut. Stigen är markerad med blåa prickar på träd och blåmålade stenar. Dessutom har en spång byggts och en gärdsgård har restaurerats.


Mer nyheter...

fredag 3 juni 2016
Fräschare Maja
bajan_hallo

Alldeles lagom inför badsäsongen har toaletterna på Hållö och toaletten på Bua hed nyrenoverats.
Dessutom är toaletten i naturreservatet Brobacka åter i drift.


Mer nyheter...

tisdag 17 maj 2016
Åtgärder för friluftsliv
Guddehjalm bank_Fotor

Det har skett en hel del friluftslivsåtgärder i välbesökta Guddehjälm, ca 6 km väster om Kungälvs tätort. Reservats-parkeringen har utökats från 5 till 15 parkeringsplatser. Dessutom har spänger och broövergångar byggts.


Mer nyheter...

onsdag 27 april 2016
I naturvårdande tjänst
Foto: Anne Hermansson

Får och getter är nu satta i arbete på ett flertal öar i Bohuslän. De ska tjänstgöra till långt fram i höst med att hålla vårt landskap öppet.


Mer nyheter...

Möt ett naturreservat

Tjurpannan 2015-11

Tjurpannan

Restaureringsprojektet Grace har sedan 2011 pågått i bland annat naturreservatet Tjurpannan. Syftet med projektet är att restaurera igenvuxna ängs- och betesmarker.

Som en direkt följd av Grace-projektet avverkas nu skogs-dungen mellan parkeringen och Soteskogsmyren. Avverk-ningen innebär att ljungheden får en direkt anslutning till reservatets parkering och att hedlandskapet förstärks.

IMG_0798a_redigerad-2 400x200

Ryr

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa är naturreser-vatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området.

I början av juni 1976 upptäcktes den märkligaste växten, nämligen orkidén svärdsyssla. Arten är kalkgynnad och inte helt ovanlig i östra Sverige, framförallt på Öland och Gotland. Svärdsysslan var dock tidigare inte känd i Västsverige men några lokaler finns i södra Norge så förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad.

Vid upptäckten 1976 noterades inte mindre än 98 exemplar varav ca 70 blommande. Därefter har en tillbakagång av beståndet noterats och år 2009 inräknades enbart 1 (ett) blommande exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet blommande exemplar till 8 stycken år 2010 och ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27 exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning är nödvändig för att svärdsysslan skall överleva på denna sin enda västsvenska lokal.

Text och bild: Claes Kannesten