• Följ med på guidad vandring


    Tillsammans med våra kunniga guider ger vi oss ut på vandringar, korta som långa.
    Se program för alla våra guidade vandringar i KALENDARIUM >

    Fotograf: Karin Meyer

Besök naturreservaten

Västkuststiftelsen förvaltar ca 230 naturreservat i Västra Götaland och Hallands län. Sök bland alla naturreservat på länsstyrelsernas hemsidor.

Naturreservat i Västra Götalands län >

Naturreservat i Hallands län >

Kulturreservatet Äskhult >

Följ oss!

Följ oss på vår sida på Facebook. Det är sidan med vår blå-gröna logga som uppdateras kontinuerligt. Välkommen!

Kalendarium Guidade vandringar
Vecka
Senaste nyheterna
torsdag 11 februari 2016
Förberedelser inför vårbränning är igång
brandgata_sandsjobacka

I början av februari startade förberedelserna inför ljungbränning i naturreservatet Sandsjöbacka. Brandgator röjs fram så att bränningen blir avgränsad och går säker till. Bränning i kombination med bete och eventuell röjning hindrar ljungheden från att växa igen. En ljunghed är dessutom som mest artrik de fem första åren efter bränning; därefter tar ljungen över.


Mer nyheter...

tisdag 26 januari 2016
Ny parkering i Göta och Nordre älvs dalgångar
Parkering

Det finns nu en ny grusad parkering i naturreservatet Göta och Nordre älvs dalgångar, mellan Ytterby centrum och Kastellgården. Dessutom har stigen förbättrats genom grusning av ett blött parti.


Mer nyheter...

tisdag 5 januari 2016
Vasslåtter för alla
Vassklippning_askekarr

I december månad har det slagits vass som en del i restaureringsarbetet av strandängarna i Äskekärr. En zon med vass sparas närmast älven, så att det skapas ett grunt vattenområde mellan betesmarken och vassen. Detta område är värdefullt födosöksområde för vadar- och sjöfåglar. Vassen slås med en Truxor maskin. En del områden av vass har sparats för fågelarter som utnyttjar vassen som livsmiljö.


Mer nyheter...

torsdag 17 december 2015
Röjning av vindfällen
rotvalta

Efter stormarna har det fallit träd över stigar och vandringsleder i våra naturreservat. Vi tar bort dessa efterhand. Hör gärna av er till Västkuststiftelsen via mejl eller telefon om ni påträffar träd som ligger över stigar/vandringsleder i reservaten.


Mer nyheter...

onsdag 2 december 2015
Stormen Gorm på framfart
Gorm

Grusvägen till Vallda Sandös reservatsparkering och Västkuststiftelsens lager och kansli kan översvämmas vid kraftiga vindar. Vägen var översvämmad i måndags efter stormen Gorms framfart. Två medarbetare fick vada över och hämta arbetsbilen, en Land Rover Defender, för att kunna fortsätta sin arbetsdag. Detta uppmärksammades av en journalist från Kungsbackaposten.


Mer nyheter...

Möt ett naturreservat

Tjurpannan 2015-11

Tjurpannan

Restaureringsprojektet Grace har sedan 2011 pågått i bland annat naturreservatet Tjurpannan. Syftet med projektet är att restaurera igenvuxna ängs- och betesmarker.

Som en direkt följd av Grace-projektet avverkas nu skogs-dungen mellan parkeringen och Soteskogsmyren. Avverk-ningen innebär att ljungheden får en direkt anslutning till reservatets parkering och att hedlandskapet förstärks.

IMG_0798a_redigerad-2 400x200

Ryr

Något av det finaste Dalsland kan uppvisa är naturreser-vatet Ryr i Melleruds kommun. Berggrunden utgörs till stora delar av kalklerskiffer vilket sätter sin prägel på floran. Ett flertal ovanliga och kalkkrävande arter finns i området.

I början av juni 1976 upptäcktes den märkligaste växten, nämligen orkidén svärdsyssla. Arten är kalkgynnad och inte helt ovanlig i östra Sverige, framförallt på Öland och Gotland. Svärdsysslan var dock tidigare inte känd i Västsverige men några lokaler finns i södra Norge så förekomsten i Dalsland är inte helt omotiverad.

Vid upptäckten 1976 noterades inte mindre än 98 exemplar varav ca 70 blommande. Därefter har en tillbakagång av beståndet noterats och år 2009 inräknades enbart 1 (ett) blommande exemplar! Efter utglesning med trädfällning och försiktig svedjning ökade antalet blommande exemplar till 8 stycken år 2010 och ytterligare röjning år 2014 resulterade i 27 exemplar 2015 varav 19 blommande. Fortsatt regelbunden hävd med decimering av ormbunkar och gräsarter och därtill försiktig återkommande försiktig bränning är nödvändig för att svärdsysslan skall överleva på denna sin enda västsvenska lokal.

Text och bild: Claes Kannesten